W Tychach planowane jest wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ang. ITS - Intelligent Transportation Systems), który usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także możliwość bezpośredniego sterowania ruchem. Aby zwiększyć udział partnerów i społeczności lokalnych w planowaniu projektu systemu ITS, a także, by poznać opinię mieszkańców zapadła decyzja o uruchomieniu konsultacji społecznych.

System ITS – co to jest?

W ramach projektu ITS Tychy powstanie system sterowania i monitorowania ruchem drogowym, którym zostanie objętych blisko 40 skrzyżowań w mieście – większość z nich ma być całkowicie przebudowana. Na ulicach pojawią się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także dynamiczne tablice parkingowe, które będą wskazywały poziom napełnienia parkingów. Wprowadzone zostaną także znaki o zmiennej treści (VMS) informujące uczestników ruchu o występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach. Znacznie usprawni się też proces ważenia pojazdów. Pomiar będzie możliwy w ruchu, bez konieczności zatrzymania lub redukcji prędkości samochodów. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszy się degradacja sieci drogowej, co ma miejsce zwłaszcza w wyniku nielegalnych przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Najistotniejsze jest jednak to, że ITS znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. W razie opóźnienia system sterowania ruchem drogowym będzie mógł zareagować bardzo szybko, wprowadzając priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Wszystko po to, by usprawnić komunikację w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo na tyskich drogach.

CSR – centrum systemu ITS

Najważniejszym elementem i niejako sercem całego systemu ITS będzie Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Tam gromadzone będą bieżące informacje o sytuacji ruchowej w mieście oraz podejmowane decyzje o pracy poszczególnych podsystemów i urządzeń. CSR stanowi również element zapewniający sprawne udostępnianie informacji instytucjom takim jak Pogotowie, Straż Pożarna, Policja czy Straż Miejska oraz jednostkom drogowym (np. pojazdom prowadzącym Akcję Zima).

System ITS – chcesz wiedzieć więcej?

Sprawdź, z jakich elementów zbudowany jest system ITS i poznaj jego najważniejsze funkcjonalności.

Inwestycja w blisko 85% będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5.1 niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 - 2020.

Architektura systemu ITS

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań

Sygnalizacja świetlna

Funkcjonalność systemu ITS

Mapa zbiorcza elementów ITS

Konsultacje ITS

Podstawa prawna

Powołanie zespołu