Funkcjonalność systemu ITS

 • Poprawa funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej (autobusowej i trolejbusowej) poprzez wprowadzenie priorytetu przejazdu na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
 • Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego, rowerowego,
 • Skrócenie rzeczywistego czasu przejazdu na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście,
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych,
 • Redukcja zużycia energii zarówno elektrycznej jak i zużycia paliw płynnych,
 • Wykorzystanie oznakowania o zmiennej treści (VMS) do informowanie o utrudnieniach w ruchu (wypadki, awarie, roboty drogowe, imprezy masowe, ostrzeżenia pogodowe), aktualnych warunkach ruchu na wybranych odcinkach (wyświetlanie informacji o średnim czasie przejazdu), informowanie o zalecanych trasach alternatywnych za pomocą komunikatów tekstowych oraz graficznych,
 • Wspomaganie utrzymania zimowego dróg i możliwość natychmiastowej reakcji , poprzez gromadzenie informacji o drogowych warunkach meteorologicznych,
 • Wykorzystanie systemu dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu (WIM) do wspomagania pracy Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) na drodze krajowej DK-1 , DK-86 jak również DK-44 oraz wykrywania pojazdów ponadnormatywnych (pomiar między innymi nacisków osi, masy całkowitej, profilu 3D pojazdu),
 • Zastosowanie dynamicznej informacji parkingowej umożlwiającej wyświetlanie ilości wolnych miejsc na wskazanych parkingach drogowych,
 • Integracja systemu parkingowego z istniejącymi parkingami P&R oraz parkometrami wykonanymi przez ŚKUP,
 • Detekcja i rejestracja pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle na wybranych skrzyżowaniach,
 • Odcinkowy pomiar prędkości na wybranych ciągach komunikacyjnych miasta,
 • Monitowanie i sterowanie oświetleniem ulicznym w tym integracja z urządzeniami oświetlenia ulicznego wdrażanymi w ramach programu SOWA,
 • Doświetlenie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych, tarczy skrzyżowania,
 • Wdrożenie systemu tablic e-papier na wybranych przystankach,
 • Integracja z Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) wdrażanej przez KZK GOP,
 • Wideo monitorowanie skrzyżowań drogowych,
 • Udostępnienie podsystemu planowania podróży oraz informowania o aktualnych warunkach ruch poprzez internetowe platformy informacyjne i aplikacje mobilne.

Architektura systemu ITS

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań

Sygnalizacja świetlna

Funkcjonalność systemu ITS

Mapa zbiorcza elementów ITS

Konsultacje ITS

Podstawa prawna

Powołanie zespołu