Podstawa prawna

Konsultacje społeczne w nad planowaniem projektu systemu ITS prowadzone są na podstawie:

  • Art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
  • Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
  • Rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty.
  • Art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasbourgu dnia 15 października 1985 r., ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polskę w dniu 01 marca 1994r. Dz.U. z 1994 r. nr 124 poz. 607).
  • Art. 6 i art. 19a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1649 późn. zm.).
  • Zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce – dokument MRR z lipca 2013r.,
  • Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji.

Architektura systemu ITS

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań

Sygnalizacja świetlna

Funkcjonalność systemu ITS

Mapa zbiorcza elementów ITS

Konsultacje ITS

Podstawa prawna

Powołanie zespołu